Στην Ελλάδα η διαμεσολάβηση υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3898/12.12.2010 «Διαμεσολάβηση σε εμπορικές και αστικές υποθέσεις» με τον οποίο ενσωματώθηκε στη νομοθεσία της χώρας μας η Οδηγία 2008/52/ΕΚ της ΕΕ περί Διαμεσολάβησης.

Σε διαμεσολάβηση μπορούν να υπαχθούν διαφορές ιδιωτικού δικαίου (αστικές, εμπορικές, οικογενειακές, εργατικές), εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της διαφοράς.

Στη διαμεσολάβηση συμμετέχουν ο διαμεσολαβητής, τα μέρη και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους. Ο Διαμεσολαβητής είναι τρίτο σε σχέση με τους διαδίκους πρόσωπο, ειδικά εκπαιδευμένος από τους φορείς κατάρτισης των άρθρων 5 και 6 του ν. 3898/2010 και συγκεκριμένα από αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες που συνιστούν από κοινού ένας Δικηγορικός Σύλλογος και ένα τουλάχιστον από τα επιμελητήρια της Χώρας. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης στους άνω φορείς, ο υποψήφιος διαμεσολαβητής έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις που διενεργούνται από ειδική επιτροπή εξετάσεων υποψηφίων διαμεσολαβητών και στη συνέχεια το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χορηγεί τη σχετική διαπίστευση στους επιτυχόντες διαμεσολαβητές και καταρτίζει τους πίνακες διαπιστευμένων διαμεσολαβητών που διανέμονται στα Δικαστήρια της χώρας.

Βασικά στοιχεία της διαμεσολάβησης που προβλέπονται ρητά στο ν. 3898/2010 είναι η εμπιστευτικότητα και το απόρρητο της διαδικασίας. Πολύ σημαντική δε είναι και η πρόβλεψη του άρθρου 9 του ν. 3898/2010 σχετικά με την εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν από διαμεσολάβηση, καθώς προβλέπεται η δυνατότητα στα μέρη να προσδώσουν στη συμφωνία τους εκτελεστό χαρακτήρα με την κατάθεση του πρακτικού διαμεσολάβησης στη γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου, υπό την προϋπόθεση ότι περιέχεται συμφωνία που μπορεί να εκτελεστεί αναγκαστικά. Ιδιαίτερη δικονομική σημασία έχει και η πρόβλεψη του άρθρου 11 του ν. 3898/2010 σχετικά με τα αποτελέσματα της διαμεσολάβησης στην παραγραφή και τις αποσβεστικές προθεσμίες, όπου ορίζεται ότι η προσφυγή στη διαμεσολάβηση διακόπτει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία ασκήσεως των αξιώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης.

Νομικό καθεστώς που διέπει το θεσμό της Διαμεσολάβησης:

Attachments:
Download this file (3898.2010.pdf)αρχείο.pdf[Νόμος 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις»]
Download this file (aitiologiki-ekthesi.pdf)αρχείο.pdf[Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις»]
Download this file (odigia.pdf)αρχείο.pdf[«Οδηγία 2008/52/Εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008» για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις]
Download this file (PD-123.pdf)αρχείο.pdf[Προεδρικό Διάταγμα υπ 'αριθ. 123 (ΦΕΚ Α' 255/09-12-2011) «Καθορισμός όρων και προυποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις»]
Download this file (28583.2013.pdf)αρχείο.pdf[Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 28583/2013 (Φ.Ε.Κ. Β' 752/2.4.2013) «Χορήγηση άδειας λειτουργίας φορέα κατάρτισης διαμεσολαβητών»]
Download this file (109088.2011.pdf)αρχείο.pdf[Υπουργική Aπόφαση με Αριθ. Πρωτ «109088 Τροποποίηση της με αριθμ οικ./12.12.2011 υπουργικής απόφασης» 107.309 οικ./2012 (Φ.Ε.Κ. Β '3417/21.12.2012)]
Download this file (mediation-code.pdf)αρχείο.pdf[Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τους Διαμεσολαβητές]
Download this file (34801.2012.pdf)αρχείο.pdf[Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 34801 οικ/2012 (Φ.Ε.Κ. Β '1363/26-4-2012) «Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών»]
Download this file (34802.2012.pdf)αρχείο.pdf[Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 34802 οικ/2012 (ΦΕΚ Β '1363/26.4.2012) «Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής εξετάσεων υποψήφιων διαμεσολαβητών & καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών & των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών]
Download this file (109087.2011.pdf)αρχείο.pdf[Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 109087/2011 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα 436 / 14.12.2011) «Συγκρότηση Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών»]
Download this file (1460.2012.pdf)αρχείο.pdf[Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 1460 οικ/2012 (Φ.Ε.Κ. Β '281/13.2.2012) «Καθορισμός αμοιβής του διαμεσολαβητή»]
Download this file (85485.2012.pdf)αρχείο.pdf[Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 85485/2012 (Φ.Ε.Κ. Β '2693/4.10.2012) «Καθορισμός παραβόλων διαμεσολάβησης»]
Download this file (pnp.237.pdf)αρχείο.pdf[ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Φ.Ε.Κ. Α '237/5-12-2012)]