H Διαμεσολάβηση είναι ένας ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ τρόπος επίλυσης μιας διαφοράς. Στην Διαμεσολάβηση συμμετέχουν ο Διαμεσολαβητής, τα συμβαλλόμενα μέρη και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

Ο Διαμεσολαβητής είναι ένας ανεξάρτητος μεσολαβητής, με ειδική κατάρτιση (Φορείς Κατάρτισης Διαμεσολαβητών), διαπιστευμένος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο οποίος βοηθά τα συμβαλλόμενα μέρη στην επίτευξη μιας αμοιβαία ικανοποιητικής συμφωνίας.
Ο Διαμεσολαβητής δεν εκδίδει απόφαση, δεν επιβάλλει λύση. Ο ρόλος του είναι να βοηθήσει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, ώστε να καταλήξουν σε αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία.

Ο Διαμεσολαβητής επιλέγεται από τα εμπλεκόμενα μέρη, μέσα από τον Δημόσιο Κατάλογο Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. (Πίνακας Διαμεσολαβητών)

Μετά την εφαρμογή του ν. 3919/2011, η παροχή διαμεσολαβητικών υπηρεσιών δεν υπόκειται σε γεωγραφικούς περιορισμούς. Ειδικότερα, κάθε διαμεσολαβητής μπορεί ελεύθερα και χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε οποιοδήποτε σημείο της Επικράτειας, χωρίς να δεσμεύεται από την έδρα του.

Στην διαμεσολάβηση μπορούν να υπαχθούν όλες οι ιδιωτικές διαφορές (εμπορικές,  αστικές, εργατικές και οικογενειακές) όπως, τραπεζικές, μισθωτικές, εμπορικές, κτηματικές, κατασκευαστικές, καταναλωτικές, πνευματικής ιδιοκτησίας, ζητήματα διατροφής και περιουσίας κλπ. Δεν μπορούν να υπαχθούν σε διαμεσολάβηση διαφορές που  υπάγονται σε διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Τέλος, είναι απαραίτητο τα μέρη που συμμετέχουν στην διαμεσολάβηση να έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς.

Μια διαμεσολάβηση ξεκινά με την κοινή συνάντηση των μερών και των δικηγόρων τους με τον Διαμεσολαβητή. Ο Διαμεσολαβητής εξηγεί αρχικά τη διάρθρωση της διαδικασίας και τονίζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των συζητήσεων. Έπειτα, ζητά από τα μέρη να παρουσιάσουν συνοπτικά τις θέσεις τους (εναρκτήρια δήλωση). Στη συνέχεια και ανάλογα με το κλίμα της συζήτησης, ο διαμεσολαβητής ξεκινά μία σειρά ιδιωτικών, εμπιστευτικών συνεδριών με κάθε μέρος ξεχωριστά. Στις κατ’ ιδίαν αυτές συναντήσεις ο διαμεσολαβητής συζητά διεξοδικά με κάθε ένα από τα μέρη, βοηθώντας να αναγνωρίσουν τα πραγματικά συμφέροντα και τις ανάγκες τους και να αναπτύξουν επιλογές για την επίλυση της μεταξύ τους διαφοράς. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να μεταφέρει από το ένα μέρος στο άλλο μέρος πληροφορίες, προτάσεις ή προσφορές που ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια των ιδιωτικών συνεδριών μόνο αν έχει την ρητή συναίνεσή τους. Οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις σε αριθμός όσες κρίνει ο Διαμεσολαβητής πως απαιτούνται για να βοηθήσουν τα μέρη να επιτύχουν συμφωνία. Όταν αυτό συμβεί καλεί τα μέρη σε μια τελευταία κοινή συνάντηση όπου υπογράφεται το πρακτικό της διαμεσολάβησης από τον διαμεσολαβητή, τα μέρη και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Η διαδικασία της Διαμεσολάβησης παρουσιάζεται αναλυτικά και σε μια προσομοίωση εμπορικής διαφοράς που υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του συνδέσμου.

Όταν η διαδικασία καταλήξει σε αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία, ο Διαμεσολαβητής την αποτυπώνει εγγράφως -και αφού την υπογράψουν και τα δύο μέρη- με επιμέλεια οποιουδήποτε από τα μέρη το πρακτικό κατατίθεται στο πρωτοδικείο της περιοχής όπου έγινε η Διαμεσολάβηση. Έτσι, η συμφωνία αυτή μετατρέπεται άμεσα σε Εκτελεστό Τίτλο. Αυτό αποτελεί ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης σε σχέση με τους άλλους τρόπους επίλυσης διαφορών (δικαστήρια, διαιτησία).

Η διαμεσολάβηση μπορεί λάβει χώρα πριν ή και μετά την έναρξη δικαστικών ενεργειών από τα μέρη. Αν τα μέρη της διαμεσολάβησης δεν καταλήξουν σε συμφωνία, μπορούν να πάνε τη διαφορά τους στο δικαστήριο ή και να συνεχίσουν τις δικαστικές διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει.

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι απόρρητη. Με ελάχιστες εξαιρέσεις (εξασφάλιση προστασίας ανηλίκων, αποφυγή κινδύνου για την σωματική ακεραιότητα ή ψυχική υγεία προσώπου) ο νόμος ορίζει πως όσα ειπώθηκαν από τα μέρη κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης δεν μπορούν να προσκομισθούν ως στοιχεία σε μια μελλοντική δίκη. Ο ν. 3898/2010 ορίζει ρητά επίσης ότι ο διαμεσολαβητής και όσοι συμμετείχαν στη διαμεσολάβηση δεν είναι δυνατό να εξετασθούν ως μάρτυρες σε σχέση με όσα ειπώθηκαν και έγιναν κατά τη διάρκειά της.

Ο διαμεσολαβητής αμείβεται με ωριαία αντιμισθία και για 24 κατ' ανώτατο όριο ώρες, στις οποίες περιλαμβάνεται και ο χρόνος προετοιμασίας του για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Το κόστος της  διαμεσολάβησης συμφωνείται ελεύθερα από τα μέρη και τον Διαμεσολαβητή και επιβαρύνει τα μέρη εξ ημισείας εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Με Κ.Υ.Α. καθορίστηκε το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας για την αμοιβή του Διαμεσολαβητή, στο ποσό των εκατό (100) ευρώ. Γενικά, η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία σημαντικά μικρότερη σε κόστος σε σχέση με την δικαστική αντιδικία, λόγω της ταχύτητας της διαδικασίας και της αποφυγής πολυετών αντιδικιών στα δικαστήρια και δικαστικών εξόδων.

H εκπαίδευση των διαμεσολαβητών, γίνεται από ινστιτούτα κατάρτισης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που συνιστούν από κοινού ένας τουλάχιστον Δικηγορικός Σύλλογος και ένα τουλάχιστον από τα επιμελητήρια της Χώρας. Ήδη σήμερα έχουν αδειοδοτηθεί από το Υ.Δ.Δ.Α.Δ. και λειτουργούν τέσσερις φορείς κατάρτισης διαμεσολαβητών, το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς, το Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών «Προμηθέας», το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας. Τα ελληνικά ινστιτούτα κατάρτισης  συνεργάζονται με ξένους φορείς εκπαίδευσης και πιστοποίησης με μεγάλη εμπειρία και διεθνές κύρος. Οι φορείς αυτοί είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση των διαμεσολαβητών, στην Ελλάδα ενώ η διαπίστευση των διαμεσολαβητών τελευταίων γίνεται κατόπιν γραπτών και προφορικών  εξετάσεων ενώπιον της Επιτροπής Εξετάσεων του Υ.Δ.Δ.Α.Δ.

Μπορείτε να δείτε την σχετική νομοθεσία στο πεδίο «Νομοθεσία» που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του συνδέσμου. 

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τη διαμεσολάβηση μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Διαμεσολαβητών στέλνοντας  ηλεκτρονικό μήνυμα στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  ή να απευθυνθείτε σε έναν από τους διαπιστευμένους διαμεσολαβητές-μέλη του συνδέσμου