Εθελοντική διαδικασία

Τα μέρη προσέρχονται με τη δική τους ελεύθερη βούληση στην διαμεσολάβηση και μπορούν επίσης ελεύθερα να αποχωρήσουν από αυτήν.

Τα μέρη αποφασίζουν το αποτέλεσμα

Τα μέρη έχουν το έλεγχο επί της έκβασης της διαδικασίας. Η διαμεσολάβηση δεν πρέπει να καταλήξει απαραίτητα σε συμφωνία των μερών επί της διαφοράς τους. Τα μέρη όμως έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν στη λύση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τις ανάγκες τους.

Ταχύτητα

Η πείρα, από την πρακτική της διαμεσολάβησης στο εξωτερικό, παραπέμπει σε διαδικασία με μέσο όρο διάρκειας 8 ώρες. Οι περισσότερες διαμεσολαβήσεις που αφορούν σε απλές διαφορές επιλύονται συνήθως εντός της ίδιας ημέρας σε αντίθεση με τις πολυετείς δικαστικές διαδικασίες .

Ευέλικτη διαδικασία

Η διαμεσολάβηση είναι μια ευέλικτη άτυπη διαδικασία χωρίς αυστηρούς δικονομικούς κανόνες.

Δεν υπάρχουν νικητές & ηττημένοι

Η διαμεσολάβηση έχει ως στόχο την ικανοποίηση των συμφερόντων και των αναγκών και των δύο μερών. Με την επίτευξη συμφωνίας δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι όπως συμβαίνει με μια δικαστική απόφαση.

Οδηγούν στη διατήρηση καλών σχέσεων

Οι συμφωνίες που επιτυγχάνονται με τη διαμεσολάβηση προσφέρονται περισσότερο για εκούσια εκτέλεση και επιτρέπουν να διατηρηθεί μια επαγγελματική & φιλική βιώσιμη σχέση μεταξύ των μερών και στο μέλλον.

Αμεροληψία

Ο διαμεσολαβητής είναι τρίτο πρόσωπο σε σχέση με τα μέρη, είναι ουδέτερος, αμερόληπτος προς την διαφορά και τα μέρη και δεν έχει κανένα απολύτως συμφέρον από την έκβαση της διαμεσολάβησης. Ορίζεται από τα μέρη από τρίτο πρόσωπο της επιλογής των μερών.

Εμπιστευτικότητα

Η διαδικασία έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν τηρούνται σε αυτήν πρακτικά. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν το απόρρητο της διαδικασίας.

Μικρό κόστος

Το κόστος της διαμεσολάβησης είναι σημαντικά μικρότερο από αυτό της δικαστικής αντιδικίας λόγω των αμοιβών και της μικρής χρονικής διάρκειας της διαδικασίας της διαμεσολάβησης.